Poraďte sa cez telefón: 0904 854 810

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobnosti a súkromia vrátane diskrétneho narábania s informáciami je u nás úplnou samozrejmosťou. S Vašimi osobnými údajmi nakladáme dôverne a výlučne z Vašim súhlasom v zmysle zákona 84/21014 Z.z. (úplné znenie zákona zo dňa 30.05.2014 je uvedené v Zbierke zákonov pod číslom 136/2014 Z.z.).

Osobné údaje sú u nás v bezpečí vďaka viacúrovňovému systému zabezpečenia a kontrolným mechanizmom. K osobným údajom jednotlivých klientov majú prístup len konkrétni zamestnanci a partneri MGM ®, ktorí boli preškolení.

Predstavitelia MGM® sa zúčastňujú pravidelných školení o osobných údajoch, o čom vypovedá certifikácia, ktorú nájdete pri jednotlivých kanceláriách MGM ®.

Všetky osobné údaje spracúvame v evidovanom informačnom systéme osobných údajov v zmysle zákona 84/21014 Z.z. (úplné znenie zákona zo dňa 30.05.2014 je uvedené v Zbierke zákonov pod číslom 136/2014 Z.z.) o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Práva dotknutej osoby
Náš klient, ako tzv. dotknutá osoba, má v zmysle § 28 zákona o ochrane osobných údajov právo na základe písomnej žiadosti od RADO Reality ako prevádzkovateľa vyžadovať:

  • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme; pri vydaní rozhodnutia, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, vydaného výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov, je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
  • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  • blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.